Disclaimer

De door Gratis Parkeren Schiphol op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze sites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van sites zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Gratis Parkeren Schiphol.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Gratis Parkeren Schiphol sites verkregen is. Gratis Parkeren Schiphol garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Gratis Parkeren Schiphol sites verkregen informatie. De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Gratis Parkeren Schiphol behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de sites van Gratis Parkeren Schiphol mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gratis Parkeren Schiphol (ook niet via een eigen netwerk). 
Actie alert

Over deze site

ParkerenSchiphollang.nl is een vergelijkingssite van parkeergelegenheden rond Schiphol. Als doel heeft ParkerenSchipholLang.nl het zo volledig en inzichtelijk mogelijk aanbieden van informatie, op basis waarvan consumenten en bedrijven zelf kunnen kiezen welke parkeeraanbieder het beste bij hen past. Deze informatie wordt gepresenteerd zonder dat er een voorkeur voor een specifieke locatie of aanbieder wordt gegeven.

Parkeren Schiphol Lang
ParkerenSchipholLang.nl wordt uitgegeven door Gratis Parkeren Schiphol. Heeft u suggesties, vragen, loopt u tegen een fout aan of heeft u klachten, dan kunt u deze richten aan: info@ParkerenSchipholLang.nl Gratis Parkeren Schiphol hoort graag wat haar bezoekers van haar websites vinden en we passen onze dienstverlening continue aan naar aanleiding van opmerkingen van onze bezoekers. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Uw Parkeerbedrijf op deze site?
Bent u een parkeerbedrijf rond Schiphol en staat u nog niet op de website vermeld? Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen. info@ParkerenSchipholLang.nl

Voor vragen over, of problemen tijdens de parkeerdiensten zelf dient u contact op te nemen met de aanbieder zelf. ParkerenSchipholLang.nl is slechts een vergelijkingswebsite, we behandelen geen aanvragen, vragen of klachten.
Parkeeraanbieders Schiphol.

Contactformulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Privacy beleid

Op deze pagina treft u de Privacy verklaring aan van Gratis Parkeren Schiphol.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Gratis Parkeren Schiphol.

Algemeen
Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze interactieve diensten of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Gratis Parkeren Schiphol worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Gratis Parkeren Schiphol. (hierna te noemen “GPS”).

GPS vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. GPS houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association) en Emma (E-mailMarketing Associatie Nederland).

Doel gegevensregistratie
De verstrekte persoonsgegevens gebruikt GPS enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte aanbiedingen te doen. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle onderdelen van GPS.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming niet worden verstrekt aan partijen die niet tot het GPS-concern behoren. Het is echter mogelijk dat GPS gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. GPS zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd verzoek van degene aan wie de gegevens moeten worden verstrekt.

Cookies
Bij gebruik van websites van GPS wordt door middel van zgn. cookies informatie over uw gebruik van de website verzameld. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te analyseren en om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Tot slot gebruikt GPS cookies ook om informatie te verzamelen over haar klanten, voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie en het ontplooien van marketingactiviteiten rond de producten van GPS. De geldigheidsduur van deze cookies is maximaal 30 dagen. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over uw IP adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. GPS maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u gebruik maakt van diensten van een partner van GPS, of indien u via een link terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Indien u via een link op een site van GPS terecht komt op de site van een derde, is het onderhavige Privacy verklaring niet meer van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van de betreffende site te lezen vóór u uw bezoek aan die site continueert.

Beveiliging gegevens
GPS respecteert de privacy van iedere geregistreerde en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van GPS. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van GPS, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. GPS spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

GPS is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan GPS.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door GPS zijn geregistreerd en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van GPS via e-mail: info@GratisParkerenSchiphol.nl

Wijziging van deze Privacy verklaring
GPS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website GratisParkerenSchiphol.nl. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Je staat er voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er voor in dat je ten allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op gebruik van de Website. Gratis Parkeren Schiphol heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn altijd te raadplegen op de Website.

1. Dienstverlening van de GratisParkerenSchiphol.nl website

GratisParkerenSchiphol.nl is een gespecialiseerde vergelijkingssite van parkeergelegenheden rond Schiphol. Als doel heeft GratisParkerenSchiphol.nl het zo volledig en inzichtelijk mogelijk aanbieden van informatie, op basis waarvan consumenten en bedrijven zelf kunnen kiezen welke parkeergelegenheid aanbieder het beste bij hen past. Deze informatie wordt gepresenteerd zonder dat er een voorkeur voor een specifieke parkeeraanbieder wordt gegeven. Naast het geven van informatie worden echter ook blogs over parkeergelegenheden in zijn algemeenheid, en over specifieke parkeergelegenheid aanbieders geschreven en gebruikers van GratisParkerenSchiphol.nl kunnen hier ook reacties op geven. In deze blogs is het wel mogelijk dat de schrijver een persoonlijke mening geeft. GratisParkerenSchiphol.nl is niet verantwoordelijk voor informatie die in blogs ter beschikking worden gesteld. GratisParkerenSchiphol.nl geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers op de website beschikbaar worden gesteld.

2. Gebruik van de GratisParkerenSchiphol.nl website

2.1 Je staat er jegens GratisParkerenSchiphol.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens GratisParkerenSchiphol.nl voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.

2.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van GratisParkerenSchiphol.nl niet:

(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
(ii) inbreuk maken op rechten van GratisParkerenSchiphol.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
(iii) in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van GratisParkerenSchiphol.nl te omzeilen;
(v) een commercieel karakter hebben, tenzij GratisParkerenSchiphol.nl je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens GratisParkerenSchiphol.nl en/of een derde.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma’s bevat die eigendom zijn van GratisParkerenSchiphol.nl, licentiegevers en/of gebruikers van de GratisParkerenSchiphol.nl website en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

3.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent GratisParkerenSchiphol.nl je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de GratisParkerenSchiphol.nl website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk verboden om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij GratisParkerenSchiphol.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer – doch niet daartoe beperkt – niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van GratisParkerenSchiphol.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de GratisParkerenSchiphol.nl website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.

3.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de GratisParkerenSchiphol.nl website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de GratisParkerenSchiphol.nl website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.

3.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van GratisParkerenSchiphol.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 3.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van GratisParkerenSchiphol.nl op haar computersystemen.

3.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4. Bestanden uploaden/licentie

4.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de GratisParkerenSchiphol.nl website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de GratisParkerenSchiphol.nl website.

4.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen op de GratisParkerenSchiphol.nl website (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan GratisParkerenSchiphol.nl:

(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om

(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van de GratisParkerenSchiphol.nl website; en
(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van de GratisParkerenSchiphol.nl website;

(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van GratisParkerenSchiphol.nl en van de GratisParkerenSchiphol.nl website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat GratisParkerenSchiphol.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

4.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of GratisParkerenSchiphol.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de GratisParkerenSchiphol.nl website.

4.4 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de GratisParkerenSchiphol.nl website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt – voor het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

4.5 Je staat er jegens GratisParkerenSchiphol.nl voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart GratisParkerenSchiphol.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door GratisParkerenSchiphol.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.

4.6 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen op de GratisParkerenSchiphol.nl website, sta je ervoor in dat

(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan GratisParkerenSchiphol.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;

(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of GratisParkerenSchiphol.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de GratisParkerenSchiphol.nl website;

(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;

(d) GratisParkerenSchiphol.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;

(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

5. Verboden content

5.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via de GratisParkerenSchiphol.nl website (waarbij geldt dat het uitsluitend ter beoordeling van GratisParkerenSchiphol.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
(iv) Content die naar de mening van GratisParkerenSchiphol.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee enige andere rechten van GratisParkerenSchiphol.nl of derden worden geschonden;
(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GratisParkerenSchiphol.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen;
(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

6. Onrechtmatige content

6.1 GratisParkerenSchiphol.nl behoudt zich het recht naar eigen inzicht content van de website te verwijderen.

6.2 GratisParkerenSchiphol.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan GratisParkerenSchiphol.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

6.3 Je vrijwaart GratisParkerenSchiphol.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die GratisParkerenSchiphol.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die GratisParkerenSchiphol.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

6.4 GratisParkerenSchiphol.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

7. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

7.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die GratisParkerenSchiphol.nl ten dienste staan, is GratisParkerenSchiphol.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met de GratisParkerenSchiphol.nl website (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jouzelf, aan andere gebruikers, aan de GratisParkerenSchiphol.nl website of aan GratisParkerenSchiphol.nl kunnen toebrengen. GratisParkerenSchiphol.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

7.2 GratisParkerenSchiphol.nl garandeert niet dat de dienst van de GratisParkerenSchiphol.nl website te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

8. Content van derden

Het is mogelijk dat de GratisParkerenSchiphol.nl website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden (“Content van derden”) en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de GratisParkerenSchiphol.nl website impliceert niet dat GratisParkerenSchiphol.nl deze Content heeft goedgekeurd danwel heeft gecontroleerd. GratisParkerenSchiphol.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de GratisParkerenSchiphol.nl website.

9. Aansprakelijkheid

9.1 GratisParkerenSchiphol.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de GratisParkerenSchiphol.nl website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van GratisParkerenSchiphol.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2 GratisParkerenSchiphol.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die GratisParkerenSchiphol.nl verricht en/of jouw gebruik van de GratisParkerenSchiphol.nl website.

9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GratisParkerenSchiphol.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen GratisParkerenSchiphol.nl vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van GratisParkerenSchiphol.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van GratisParkerenSchiphol.nl (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van GratisParkerenSchiphol.nl uit te sluiten.

10 Overige bepalingen

10.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk door GratisParkerenSchiphol.nl zijn bevestigd.

10.2 Onverminderd eventueel voor GratisParkerenSchiphol.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en GratisParkerenSchiphol.nl voor het gebruik van de GratisParkerenSchiphol.nl website te bewaren, is GratisParkerenSchiphol.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.

10.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

10.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ´s-Hertogenbosch.

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website www.parkerenschiphollang.nl.

Beschikbaarheid
Een ieder die gebruik maakt van de website www.parkerenschiphollang.nl is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Gratis Parkeren Schiphol, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Gratis Parkeren Schiphol wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Gratis Parkeren Schiphol en/of haar partners. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Gratis Parkeren Schiphol in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Gratis Parkeren Schiphol.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Gratis Parkeren Schiphol is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website van www.parkerenschiphollang.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Gratis Parkeren Schiphol is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Het gebruik en bekijken van deze website is voor eigen risico. Nog Gratis Parkeren Schiphol noch derde partijen die vermeld staan op deze website nog derde partijen die deze site hebben ontwikkeld zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen uit uw toegang tot, of gebruik van, deze site. Gratis Parkeren Schiphol is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Gratis Parkeren Schiphol worden aangeboden.

Gratis Parkeren Schiphol doet afstand van alle garanties met betrekking tot de informatie die gegeven wordt op deze website of andere sites met een link naar deze site, met inbegrip van alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doelt. www.parkerenschiphollang.nl zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, bijkomstige speciale of indirecte schade, of gevolgschade af aanvullende schadevergoeding van welke aard dan ook als gevolg van gebruiksderving, verlies van data, omzet of winst, al dan niet op basis van een contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen, voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van , of verband houdend met het gebruik, het niet kunnen gebruiken van, de nauwkeurigheid of geschiktheid van deze informatie.

Gratis Parkeren Schiphol garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Gratis Parkeren Schiphol garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten en/of gebreke. Gratis Parkeren Schiphol tracht bij iedere verwijzing op de website naar een artikel of externe website de bron te vermelden.

U vrijwaart Gratis Parkeren Schiphol voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.
Gelieve de informatie op deze site niet te gebruiken voor enige formele analyse of ramingen.
Overige

Gratis Parkeren Schiphol behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Gratis Parkeren Schiphol en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.